Všeobecné obchodní podmínky VBH, Vereinigter Baubeschlag-Handel, s.r.o.

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti smluvních stran, jakož i další podmínky, na základě kterých VBH, Vereinigter Baubeschlag-Handel, s.r.o. prodává zboží svým odběratelům. Tyto VOP se vztahují i na poskytování služeb, pokud takové služby souvisí s prodejem zboží společnosti VBH, Vereinigter Baubeschlag-Handel, s.r.o. . Jakákoli písemná ujednáni mezi prodávajícím a kupujícím mají přednost před těmito VOP.
 2. "Prodávající" je VBH, Vereinigter Baubeschlag-Handel, s.r.o. ."Kupující", je subjekt, jež si u prodávajícího objednal, zboží nebo poskytnutí služeb,případně subjekt na který kupující svá práva a povinnosti se souhlasem prodávajícího písemně převedl. Kupující odpovídá za správnost a přesnost údajů, jež o sobě poskytl prodávajícímu a zavazuje se včas písemně informovat prodávajícího o všech změnách, které se týkají jeho osoby a jsou důležité pro plnění smluv uzavřených mezi kupujícím a prodávajícím, včetně schopnosti plnit své splatné dluhy.
 3. Jednotlivá dílčí smlouva je uzavřena dohodou kupujícího a prodávajíciho o celém jejím obsahu. Potvrdí-Ii kupující písemně uzavření či změnu dílčí smlouvy učiněnou v jiné než písemné formě a obsahuje-Ii takové potvrzení byť i nepodstatné odchylky od skutečného obsahu předchozí dohody, platí dílčí smlouva za uzavřenou s obsahem uvedeným v potvrzení pouze za předpokladu, že prodávající obsah potvrzení výslovně potvrdí. Cena, bonusy a jiné cenové ujednání jsou stanoveny dle aktuálních ceníků, podmínek nebo individuálni nabídky prodávajícího, které jsou platné ke dni uzavření dílčí smlouvy a se kterými byl kupující před uzavřením smlouvy seznámen.
 4. Pro dodání zboží v celkové hodnotě vyšší než 20.000 Kč bez DPH platí podmínka CPT obsažená v pravidlech INCOTERMS 2012. V případě zakázek v hodnotě do 10.000 Kč bez DPH je kupujícímu účtován paušální dopravní poplatek 200 kč/zakázka, v případě hodnoty zakázky ve výši 10.001 – 20.000 Kč bez DPH je kupujícímu účtován paušální dopravní poplatek 100 Kč/zakázka. Pokud není výslovně sjednáno jinak, platí pro skladem vedený sortiment standardní dodací lhůta do 48 hodin od potvrzení objednávky prodávajícím. V případě sortimentu který není veden skladem se řídí dodací termín dodací lhůtou výrobce zboží.
 5. Je-Ii dodávka znemožněna událostmi, jež prodávající nemohl předpokládat a které vznikly nezávisle na vůli prodávajícího a brání mu ve splnění jeho povinnosti a jimiž je dodávka nebo její přeprava znemožněna nebo ztížena nad rozumnou mez, je prodávající oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy nebo dodávku odsunout až do odstranění překážek. Prodávající je povinen existenci těchto okolností kupujícímu neprodleně oznámit.
 6. EUR palety, na kterých je dodáváno zboží, prodávající fakturuje v jednotkové ceně 250 Kč/ks bez DPH a na písemnou žádost také odebírá zpět za původní prodejní hodnotu. Kupující je povinen vrátit a prodávající zpětně odebírá pouze čisté EUR palety v nepoškozeném stavu dle příslušných ČSN, v opačném případě bude dobropisovaná částka adekvátně krácena. Vratné obaly poskytnuté prodávajícím, jakož i eventuální prodejní pomůcky, zůstávají neprodejným vlastnictvím prodávajícího a jsou pouze dočasně poskytnuty k užívání kupujícímu. Musí s nimi být zacházeno šetrně a nesmějí být používány k jiným účelům než uskladnění prodávajícím dodaného zboží, nebo jinému účelu, než který prodávající výslovně umožní. Škody, které vzniknou nedodržením těchto podmínek, je kupující povinen nahradit. Vrácení vratných obalů, jakož i prodejních pomůcek musí být provedeno okamžitě po vyprázdnění, v bezvadném použitelném stavu, s uvedením místa příjmu uvedeným ve faktuře, do sjednaného nebo uvedeného oddělení příjmu prázdných obalů. Pro vratné nádoby, kontejnery a nádrže, jakož i pro ostatní vratné obaly a prodejní pomůcky, platí lhůta pro vrácení v délce nejdéle osmi týdnů po dodání zboží. Pokud nebudou vratné obaly a/nebo prodejní pomůcky včas vráceny nebo pokud budou nepoužitelné, vzniká kupujícímu povinnost zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši aktuální ceny nových obalů či pracovních pomůcek téhož provedení, a to podle ceníku dodavatele, od kterého prodávající toto zboží odebral nebo od kterého odebírá zboží k okamžiku vyúčtování smluvní pokuty, došlo-li následně ke změně dodavatele. Tyto částky jsou splatné doručením vyúčtování smluvní pokuty kupujícímu. Odúčtování z účtu prázdných obalů se provádí po příchodu prázdných obalů.
 7. Prodávající je oprávněn odložit dodání zboží případně zcela stornovat objednávku kupujícího, pokud kupující nesplnil své povinnosti, jejichž splnění mělo předcházet dodání zboží, anebo pokud prodávající po vzniku smlouvy zjistil okolnosti, které důvodně vzbuzují obavu, že kupující nesplní své smluvní platební povinnosti, zejména bylo li vůči kupujícímu zahájeno insolvenční řízení. S důvodem a souvislostmi odkladu dodání zboží, či stornování objednávky nebo celé kupní smlouvy prodávající seznámí kupujícího.
 8. Kupující je povinen předkládat prodávajícímu objednávky materiálu v takové formě, že obsah objednávky bude srozumitelný a vypovídající jednoznačně o typu objednané položky. V opačném případě nenese prodávající odpovědnost za neúplnou dodávku zboží, případně škody a vícenáklady vzniklé nedodáním zboží v požadovaném termínu v důsledku nejednoznačné specifikace objednaného zboží kupujícím.
 9. Kupující může prodávajícímu zasílat objednávky též v elektronické formě a to exportem dat z konstrukčního software nebo nasnímáním objednaných položek pomocí čtečky dat (LOGOS). V tomto případě kupující prohlašuje, že je mu dostatečně znám sortiment, který bude pod daným označením čárkového kódu objednáván a je srozuměn a souhlasí s cenou, která mu bude na základě takto zaslané objednávky dodavatelem fakturována. Obě strany prohlašují, že pro zaslaná data, kterými bude objednávka realizována, platí dohodnuté obchodní podmínky uvedené v Rámcové smlouvě o obchodní spolupráci – tedy dohodnutý dodací termín, platební podmínky, dodací a fakturační adresa a cena zboží. Proto tyto údaje nemusí být uvedeny v každé konkrétní realizační objednávce. Kupující prohlašuje, že všechna data odeslaná výše uvedeným způsobem jsou závazným požadavkem a závaznou objednávkou kupujícího a k uvedeným e-mailovým adresám, případně k technologii snímání čárkových kódů (LOGOS) mají za kupujícího přístup pouze oprávněné osoby.
 10. Veškeré dodané zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení kupujícím ve vlastnictví prodávajícího. Kupující je povinen po dobu trvání výhrady vlastnictví skladovat zboží tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení, poškození, zničení, krádeži či ztrátě, a to bezplatně.
 11. Pokud kupující zpracuje, spojí nebo smísí zboží prodávajícího s výhradou vlastnického práva s jiným zbožím, získá prodávající spoluvlastnické právo k nové věci v poměru k fakturované hodnotě zboží prodávajícího s výhradou vlastnického práva. Spoluvlastnická práva jsou považována za práva ke zboží s výhradou vlastnického práva prodávajícího dle předchozích ustanovení.
 12. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za dodané zboží v termínu uvedeném na faktuře. Uskutečněné platby se započítávají vůči nejdříve splatným pohledávkám. V případě nedodržení termínu splatnosti číní smluvní úrok z prodlení 0,1 % z dlužné částky denně. O úhradě faktury ve lhůtě splatnosti rozhoduje den, kdy je platba připsána na účet prodávajícího. U šeků a směnek pak rovněž den, ve který je platba připsána na účet prodávajícího. Prodávající není povinen šeky a směnky přijmout.
 13. Platba v hotovosti musí být provedena bezprostředně při dodání zboží a vystavení dokladu prodávajícím.
 14. Pokud je s kupujícím sjednána jiná splatnost, během níž mohou být kupujícímu poskytována skonta, je tato odlišná lhůta splatnosti možná pouze tehdy, pokud neexistují žádné jiné splatné, nerozporované faktury kupujícího.
 15. Prodávající je povinen splnit své smluvní závazky při dostačující bonitě kupujícího a může v případě nutnosti vyžadovat poskytnutí zálohy, či zajištění, nebo prohlásit, že provede dodání zboží pouze na dobírku. Pokud se majetkové poměry kupujícího výrazně zhorší, nebo pokud se toto výrazné zhoršení majetkových poměrů kupujícího stane známým dodatečně, může prodávající vyžádat platbu okamžitě i tehdy, pokud s kupujícím sjednal jinou lhůtu splatnosti. Prodávající je kromě toho v tomto případě oprávněn odstoupit od smlouvy. Není-li sjednána pevná cena, je u dodávek, které proběhnou po uplynutí tří a více měsíců po datu uzavření smlouvy, prodávající oprávněn cenu kvůli změně mzdových, materiálových nebo provozních nákladů přiměřeným způsobem upravit.
 16. Za vyložení dodávky je vždy odpovědný kupující. Kupující je povinen zboží vyložit okamžitě po dodání. Pokud zboží vyloží dopravce nebo přepravce, nebo tito poskytnou kupujícímu při vykládce zboží pomoc, nese rizika i náklady výhradně kupující.
 17. Vrácení zboží kupujícím prodávajícímu vyžaduje vždy předchozí písemný souhlas prodávajícího. Při vrácení zboží na základě rozhodnutí kupujícího vyúčtuje prodávající kupujícímu poplatek za zpracování ve výši minimálně 20% ceny zboží. Prodávající je kromě toho oprávněn účtovat další poplatky za snížení hodnoty dobrovolně vráceného zboží.

  Náklady za vrácení zboží nese kupující.

  Vrácení zboží, jež prodávající vyrobil, nebo obstaral speciálně pro kupujícího je vyloučeno. Pokud se kupující dostane do prodlení s odběrem zboží, je prodávající oprávněn stanovit dodatečnou lhůtu pro odběr zboží a po jejím marném uplynutí odstoupit od smlouvy a vyžadovat náhradu škody. Prodávající může bez dokumentace vyžadovat paušální náhradu škody ve výši 20% kupní ceny, pokud kupující neprokáže, že vzniklá škoda je výrazně nižší, než tato paušální náhrada škody.
 18. Kupující je oprávněn reklamovat zboží do 24 měsíců ode dne, kdy spotřebitel zboží koupil od kupujícího, nejpozději však do 30 měsíců od dodání zboží prodávajícím kupujícímu. V případě uplatnění reklamace kupujícím, je kupující povinen písemně reklamovat u prodávajícího v souladu s reklamačním řádem prodávajícího. Kupující je povinen skladovat reklamované zboží odděleně od ostatního zboží až do ukončení reklamačního procesu. Prodávající není povinen nahradit újmu vzniklou nesprávným skladováním nebo použitím výrobku.
 19. V případě nezaplacení ceny zboží kupujícím ve lhůtě splatnosti faktury za dodané zboží, je prodávající oprávněn od dílčí i rámcové smlouvy odstoupit a požadovat vrácení zboží.
 20. Prodávající předá kupujícímu dokumenty vztahující se ke zboží, technické popisy a návody k použití pouze na jeho výslovnou žádost. Na přání kupujícího poskytne prodávající kupujícímu dle svých nejlepších znalostí a zkušenosti v přiměřeném rozsahu bezplatné technické konzultace ohledně použití a využití výrobků, neodpovídá však za výsledky, kterých uživatel dosáhne.
 21. Kupující zajišťuje neexistenci střetu zájmů v důsledku faktické nebo právní zaujatosti ve svém oboru a bude informovat prodávajícího bez prodlení, pokud by takový střet zájmů mohl nastat.
 22. Pokud jsou nebo se stanou jednotlivá ustanovení těchto VOP neplatná, zdánlivá nebo neúčinná, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Smluvní strany jsou povinny sjednat nové ustanovení, které nejvíce odpovídá účelu, sledovanému neplatným, zdánlivým či neúčinným ustanovením.
 23. Písemné projevy smluvních stran se považují za doručené i dnem, kdy doručující smluvní straně bylo oznámeno, že na adrese sídla druhé smluvní strany zapsané v obchodním rejstříku se adresát nevyskytuje, zásilku nemá kdo převzít, nebo bylo převzetí zásilky neoprávněně odmítnuto.
 24. Všechny spory vyplývající z podnikatelské činnosti mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny podle českého práva, obecnými soudy České republiky, včetně jejich místní příslušnosti.
 25. Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, těmito VOP a reklamačním řádem. Změnu těchto VOP prodávající kupujícímu oznámí zveřejněním na www.vbh.cz a doručením nových podmínek prostřednictvím e-mailu, případně jiným vhodným způsobem sjednaným v rámcové smlouvě.
 26. Vylučuje se povinnost prodávajícího nahradit kupujícímu újmu, kterou nebylo možno v době uzavření rámcové či dílčí smlouvy rozumně předvídat. Rovněž se vylučuje povinnost prodávajícího nahradit kupujícímu nemajetkovou újmu ve smyslu § 2971 občanského zákoníku. Nedohodnou-Ii se smluvní strany jinak, nahrazuje se veškerá škoda vzniklá v souvislosti s rámcovou nebo dílčí smlouvou v penězích.
 27. Smluvní strany sjednávají prodloužení promlčecí lhůty pro veškerá práva náležející prodávajícímu vzniklá na základě nebo v souvislosti s rámcovou nebo dílčí smlouvou, která podléhají promlčení, na 10 let.
 28. Promlčecí lhůty k vykonání práv vzniklých na základě nebo v souvislosti s rámcovou nebo dílčí smlouvou se v případě uzavřeni jakékoli dohody o mimosoudním jednání kupujícího a prodávajícího o právu nebo o okolnosti, která právo zakládá, nestaví a počínají běžet či běží dál bez ohledu na případnou existenci takové dohody. Ustanovení § 647 občanského zákoníku se nepoužije.
 29. Při vydávání a předkládání dlužních úpisů a kvitancí se neuplatní domněnky, které stanoví občanský zákoník (jak je specifikováno podrobněji níže), nýbrž platí jen to, co je v takovém dlužním úpisu, resp. kvitanci výslovně napsáno. Vydal-Ii prodávající potvrzení o splnění dluhu (kvitanci) týkající se pouze jistiny, neuplatní se domněnka podle § 1949 odst. 1 věty třetí občanského zákoníku, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky, není-Ii to v kvitanci výslovně uvedeno. Vystaví-Ii prodávající nebo předloží-Ii kupující při opakovaných plněních z téhož právniho důvodu kvitanci na plnění splatné později, neuplatni se domněnka podle § 1950 občanského zákoníku, že kupujici splnil také to, co bylo splatné dříve. Obdrží-li kupující dlužní úpis bez kvitance, neuplatní se domněnka podle § 1952, odst 2 občanského zákoníku., že byl dluh splněn. Vydá-li prodávající kupujícímu kvitanci nebo vrátí-li mu dlužní úpis, aniž by kupující dluh splnil, nedochází k prominutí tohoto dluhu. Je-li kupující vůči prodávajícímu spoludlužníkem a vydá-li prodávající jednomu ze spoludlužníků kvitanci nebo vrátí-li mu dlužní úpis na celý dluh, neuplatní se domněnka podle § 1995 odst. 2 občanského zákoníku, že prodávající prominul dluh všem spoludlužníkům.
 30. Je-li kupující v prodlení s uhrazením jakéhokoli dluhu vůči prodávajícímu vzniklého na základě nebo v souvislosti s rámcovou nebo dílčí smlouvou, vzniká prodávajícímu právo na další úroky z prodlení i v případě, že výše úroků činí již tolik, co jistina dluhu. Ustanovení § 1805 odst.2 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.
 31. Prodávající má vůči kupujícímu právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu i v případě, že je škoda kryta úroky z prodlení. Ustanovení § 1971 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.
 32. Uplatňuje-li kterákoliv ze smluvích stran vůči druhé smluvní straně jakoukoliv svou pohledávku vzniklou na základě nebo v souvislosti s rámcovou nebo dílčí smlouvou, vylučuje se právo věřitele takové pohledávky na úhradu souvisejících nákladů v paušální výši stanovené v § 3 nařízení vlády č.351/2013 Sb., v platném znění.
 33. Tyto VOP jsou platné od 1.1.2015

Všeobecné obchodní podmínky